fbpx

Kiedy muszę założyć działalność gospodarczą? – Konstytucja Biznesu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Prowadzisz biznes z rękodziełem? Sprzedajesz swoje ubrania na allegro? Oferujesz usługi krawieckie swoim znajomym? Czy wiesz, że może obejmować Ciebie przymus założenia działalności gospodarczej?

Czytasz właśnie pierwszy, ale nie ostatni tekst, który napiszę o działalności gospodarczej i Konstytucji Biznesu. Najpierw zaczniemy od tego, czy w ogóle musisz mieć działalność gospodarczą. Następnie przejdziemy do bardziej szczegółowych odpowiedzi jak np. o konsekwencjach braku takiej działalności, możliwościach podatkowych i krok po kroku jak taką własną firmę założyć.

Seria artykułów:

 1. Czym grozi zarabianie bez założenia działalności gospodarczej? – Konstytucja Biznesu
 2. Kiedy muszę założyć działalność gospodarczą? – Konstytucja Biznesu
 3. Działalność nierejestrowa – kompendium wiedzy
 4. Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 w 2021 – krok po kroku
 5. Jak wypełnić formularz ZUS ZUA w 2021 – krok po kroku
 6. Jak wypełnić formularz VAT-R w 2021 – krok po kroku

Działalność a RODO?

Musisz przeczytać również te artykuły:

 1. Legalny newsletter 2021 – krok po kroku
 2. Polityka prywatności jako obowiązek informacyjny z RODO
 3. Zasady i fundamenty systemu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
 4. Umowy powierzenia pod RODO – gdy udostępniasz dane osobowe

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

 1. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Pamiętaj, że prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależną od stosowanego przez Ciebie nazewnictwa.
 2. Zarobkowy charakter działalności oznacza nastawienie jej na osiągnięcie zysku (UWAGA – nie musi wystąpić on w rzeczywistości). Z obowiązku rejestracji w charakterze przedsiębiorcy zwolnione są osoby, których przychód z wykonywanej działalność nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
 3. Działalność ma charakter zawodowy gdy jest wykonywana profesjonalnie i rzetelnie, a nie amatorsko i okazjonalnie.
 4. Wykonywanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły polega na działaniu w sposób nieprzypadkowy, podporządkowany stałemu zamiarowi jej prowadzenia.

Czym jest działalność gospodarcza?

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu składająca się z pięciu ustaw, o czym pisałem już tutaj: Konstytucja Biznesu – uchwalona 6 marca.

Jedna z nich – Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. jest bardzo istotna i priorytetowo to z nią jako pierwszą powinieneś się zapoznać.

Zgodnie z ustawową definicją – działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Reszta ustaw, szczególnie te podatkowe, w podobny sposób definiują działalność gospodarczą, jak np.:

Przez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.– Ustawa ordynacja podatkowa.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. – Ustawa podatek od towarów i usług.

Ustawodawca nie stworzył nam zbyt dużych problemów w jej dosłownym rozumieniu. Napisana jest w prostym i zrozumiałym dla wszystkich języku. Chociaż nie – problemem będzie jednak to, że jest ona zbyt ogólnikowa. Bardziej w tym zakresie pomoże nam doktryna i orzecznictwo sądów, szczególnie tych najwyższych.

Warto zwrócić uwagę, że to, czy nazywasz swoją działalność działalnością gospodarczą a siebie przedsiębiorcą bądź nie, nie ma kompletnie znaczenia. Działalność gospodarcza jest faktem i kategorią wyłącznie obiektywną.

Prawo na korzyść przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców stosuje zasadę przyjaznej interpretacji przepisów. Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści przepisów, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

Istnieje również domniemanie uczciwości przedsiębiorcy wg. którego organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.

Kiedy przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy.

Organy w zakresie swojej właściwości mają udzielać przedsiębiorcom informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, jak i w zakresie indywidualnych interpretacji przepisów prawa. W zakresie ogólnych zagadnień, będą istniały specjalne punkty informacyjne.

Co ciekawe, zgodnie z nową ustawą organ nie może bez uzasadnionej przyczyny odstąpić od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Charakterystyczne cechy działalności gospodarczej

Aby móc odróżnić prowadzone przez nas działania od działalności gospodarczej, trzeba poznać kilka cech jakimi charakteryzuje się każda działalność gospodarcza podlegająca rejestracji.

Definicja z Prawa Przedsiębiorców wskazuje nam na cechy, takie jak:

 1. zorganizowana działalność zarobkowa,
 2. wykonywana we własnym imieniu
 3. wykonywana w sposób ciągły.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 grudnia 1991 r. (III CZP 117/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 65) wskazał nam specyficzne cechy działalności gospodarczej, które odnoszą się do wcześniejszych definicji, natomiast pod Konstytucją Biznesu również mogą znaleźć zastosowanie:

 1. zawodowy, a więc stały charakter,
 2. związaną z nią powtarzalność podejmowanych działań,
 3. podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania,
 4. uczestnictwo w obrocie gospodarczym.

Podczas definiowania działalności i szukania jej specyficznych cech, należy odnieść się do jej zarobkowego charakteru i ekonomicznej klasyfikacji, zawodowego charakteru oraz do sposobu jej wykonywania. Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie.

Dodatkowo, co podkreślają definicje działalności gospodarczej, musi być ona nastawiona na zarobek.

Regulaminy i polityka prywatności - dla produktów fizycznych, elektronicznych i mieszane​

Jeżeli szukasz gotowych wzorów dokumentów dla sklepu internetowego sporządzonych przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

Działalność gospodarcza nastawiona na zarobek

Zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że prowadzimy pewne działania, które w efekcie mają przynieść nam zysk.

Na podstawie Konstytucji Biznesu a dokładniej art. 5 Prawa przedsiębiorców wprowadzone zostało zwolnienie dla osób, których przychód z wykonywanej działalność nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, (o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Więcej o prowadzeniu działalności zwolnionej z obowiązku rejestracji możesz przeczytać tutaj: https://www.prawowmodzie.pl/dzialalnosc-nierejestrowa-kompendium-wiedzy/

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie o pracę wynosi 2600 zł brutto. Oznacza to, że gdy Twój dochód nie przekroczył kwoty 1300 zł, wówczas rozliczasz się za pomocą rocznego zeznania podatkowego PIT i nie zachodzi konieczność założenia działalności gospodarczej, a tym samym odprowadzania składek ZUS.

W przypadku przekroczenia dochodu w danym miesiącu niezbędne jest założenie w terminie 7 dni od przekroczenia dochodu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wcześniej było tak, że nieważnym było to, czy działalność przyniesie nam realny dochód, czy wyjdziemy na zero lub poniesiemy straty. Ważnym był sam cel i nasz zamiar, czyli oczywiście chęć zysku. Należy podkreślić, że bez znaczenia pozostawał fakt osiągnięcia dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli nie przynosi ona zysku, nie oznacza to, iż przestaje być działalnością gospodarczą. – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1992 r., III CZP 134/92, OSNC 1993, nr 5, poz. 79.

Inaczej jest, gdy prowadzimy działalność bez tego celu, czyli bez chęci otrzymania na końcu zysku. Pasuje wtedy to idealnie do organizacji non-profit, czyli działalności charytatywnych lub kulturalnych. Nawet, gdy wszystkie inne przesłanki i cechy zostaną spełnione.

Zawodowy charakter naszej działalności

Określenie „zawodowy charakter działalności” prosto mówiąc oznacza, że nie zajmujemy się tym amatorsko i okazjonalnie. Trudno byłoby wyobrazić sobie, gdyby osoba, do której przychodzimy, aby wykonała dane zlecenie zachowywała się (a potem i wykonywała swoje zadanie) w sposób mało profesjonalny. Liczymy jednak na rzetelne wykonanie zadania.

Warto podkreślić, że wykonywanie zadań w imieniu kogoś innego (np. umowa o pracę) nie podlega kryteriom opisywanym w artykule.

Aktualnie najbardziej interesował by nas właśnie ten wolny zawód. Do katalogu takich zawodów należą m.in.: adwokat, radca prawny, księgowa, pielęgniarka, rzeczoznawca i architekt. Architekt byłby tym jednym jedynym zawodem typowo kreatywnym, który musiałby odgórnie założyć działalność gospodarczą.

Zorganizowany i ciągły sposób wykonywania działalności gospodarczej

Przebrnęliśmy już przez zarobkowy i zawodowy charakter działalności. Kolejną charakterystyczną cechą jest sposób jej wykonywania. Musi być on zarówno zorganizowany, jak i ciągły.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest procesem, który polega na stworzeniu odpowiednich warunków do jej wykonywania, jak np. prowadzenie działań marketingowych i zakup odpowiedniego sprzętu do pracy, a także realne wykonywanie zleconych nam prac. To wszystko wpływa na zorganizowany i nieprzypadkowy charakter naszej działalności.

Uznanym za zorganizowaną działalność gospodarczą może być także fakt, że prowadzisz wszystko samodzielnie, albo że zlecasz na zewnątrz wykonywanie pewnych zadań. To, że ktoś inny wykonuje za nas pewną pracę, nie stanowi to jakkolwiek ani na plus, ani na minus przy ustalaniu, czy działalność trzeba już założyć.

Jeżeli chodzi o samą ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej – nie może być ona prowadzona raz na jakiś czas, sporadycznie lub okazjonalnie. Ma świadczyć to o pewnym stałym zamiarze jej prowadzenia. Jedną z głównych jej cech jest właśnie stałość w tym, co robimy. I nie chodzi tutaj o wykonywanie jednego długiego zlecenia, a o zamiar, ciągłość i stałość tego co robimy – np. stałość w dążeniu do zysku opisanego wyżej.

Przeczytaj też: Czym grozi zarabianie bez założenia działalności gospodarczej?


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy, regulaminu,
a może konsultacji prawnej w temacie związanym z artykułem?


Możesz napisać do mnie na a.szczudlo@creativa-legal.com

Podsumowanie – działalność gospodarcza

Wszystkie wskazane w dzisiejszym artykule cechy pozwalają naszą aktywność poddać ocenie, czy należy już uznać ją za typową działalność gospodarczą, czy dalej możemy żyć w błogim świecie. Wiązać się to będzie z wieloma konsekwencjami, które w związku z tym musimy ponieść. Tymi pozytywnymi i tymi mniej. Ale na dzisiaj to już koniec.

Pewnie chciałbyś wiedzieć, jak to wszystko wygląda w praktyce? Porozmawiamy o tym przy kolejnej okazji. Czuj się zobowiązany do zadawania pytań drogą mailową lub w komentarzach poniżej.

Spodobał ci się wpis? Dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Udostępnij proszę go dalej! Skąd wiesz, może Twoi znajomi też potrzebują pomocy?

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Nowy newsletter
dla e-commerce prawo+

 • Bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów.
 • Wiedza, która uchroni Cię przed wpadkami i karami.
 • Omówienie konkretnych przypadków a nie suche ustawy.
 • Praktyczne wyjaśnienia i wskazówki.
 • Dostęp do zamkniętych szkoleń on-line prowadzonych przez praktyków.

Aktywując przycisk pod formularzem, wyrażasz dodatkowo zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach fundacji Instytut Prawa Mody np. o nowych artykułach, czy kursach on-line. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Skip to content