fbpx

Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązanie sp. z o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Istnieją różne sposoby rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób w jaki zostanie rozwiązana spółka zoo zależy między innymi od powodów podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki.

Zapoznaj się ze wszystkimi artykułami dotyczącymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kompendium wiedzy
 2. Fundament spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli wszystko co powinno znaleźć się w Umowie.
 3. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? – czyli o spółce w 24h.
 4. Z jakich organów składa się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jak one funkcjonują?
 5. Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.
 6. Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. Likwidacja i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przyczyny rozwiązania spółki zawarte są w art. 270 k.s.h i należą do nich:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki (Do przyczyn, które mogą być wskazane w umowie spółki, należą: upływ czasu, na jaki spółka była utworzona, utrata koncesji lub zezwolenia – jeżeli przedmiot działalności tylko z nimi był związany, straty w kapitale zakładowym, podjęcie przez wspólników działalności konkurencyjnej, osiągnięcie celu spółki) 
 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • inne przyczyny przewidziane prawem.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:

 • na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;
 • na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.

Natomiast wykreślenie spółki z rejestru KRS może nastąpić poprzez:

 • ogłoszenie upadłości – wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk masy upadłości po zakończeniu postępowania upadłościowego
 • likwidację spółki – wniosek o wykreślenie z rejestru składają likwidatorzy spółki
 • transformację (łączenia, podziału lub przekształcenia spółek) – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę, która uległa połączeniu, podziałowi lub przekształceniu na podstawie wniosku o wpis spółki powstałej w wyniku transformacji
 • rozwiązania spółki z urzędu przez sąd rejestrowy.

Więcej o likwidacji i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki możesz przeczytać tutaj: Likwidacja i upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuł 270 k.s.h. określa przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie oznacza to jednak, że z chwilą ich wystąpienia spółka przestaje istnieć. Wystąpienie przyczyny rozwiązującej spółkę nie jest równoznaczne z utraty przez nią osobowości prawnej i zdolności sądowej, a spółka w okresie likwidacji nadal, może także wytaczać powództwa (Zaistnienie przyczyn rozwiązania spółki wymienionych w art. 270 k.s.h. powoduje jedynie, że spółka przechodzi w fazę likwidacyjną, która kończy się wykreśleniem z rejestru. Dopiero ta chwila (tj. wykreślenie spółki z rejestru) utożsamiana jest z rozwiązaniem spółki, co wynika z art. 272 k.s.h.

Podsumowanie

Zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki nie powoduje samo przez się zakończenia bytu prawnego spółki, lecz wejście spółki w końcową fazę funkcjonowania, tj. w proces likwidacji. Uchwała o rozwiązaniu spółki wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Skip to content